36+ profesionálních servisů s více než 1800 servisy v Evropě

27 let zkušeností v oblasti pneumatik a auto/pneu servisů​

Celkové hodnocení 4,5 na Google

Získejte jednoletou pneu garanci!

Tato promo akce trvá od 1. 4. 2023 do 31. 12. 2023

Získejte roční pneu garanci na vaše pneumatiky

 

Nakupte a přezujte 4 Bridgestone nebo Firestone pneumatiky a získejte jednoletou garanci

 

 

NAKUPTE A PŘEZUJTE

4 BRIDGESTONE NEBO FIRESTONE PNEUMATIKY V SERVISU FIRST STOP A ODLOŽTE SI DOKLAD

 

ZAREGISTRUJTE

DO 14 DNÍ OD DATA NÁKUPU, NAHRAJTE DOKLAD A VYPLŇTE SVÉ ÚDAJE

 

ZÍSKÁTE

ROČNÍ PNEU GARANCI NA VAŠE PNEUMATIKY

 

 

Pořadatel zákaznického programu: Bridgestone Europe NV/SA, odštěpný závod CR, Bucharova 1281/2, 158 00, Praha 5 - Stodůlky, společnost zapsána u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou v oddílu A, vložka 78516, IČ: 06673511 (dále jen „Bridgestone“) 

 

Platnost této promo akce: PNEU GARANCE bude probíhat od 1.4.2023 od 00:00 hodin do 31. 12. 2023 do 23:59 hodin středoevropského času.

 

 Podmínky účasti v zákaznickém programu

 

 1.  Účastníkem se může stát fyzická i právnická osoba, která:

 

 • je starší 18 let a má trvalé bydliště na území České republiky; 
 • zakoupila sadu alespoň 4 pneumatik značky Bridgestone nebo Firestone, které vyrábí společnost Bridgestone, a to prostřednictvím oficiálních partnerů sítě First Stop spolupracujících se společností Bridgestone; 
 • registrovala se ve lhůtě maximálně 14 dní od data nákupu na webové stránce www.firststop.cz
 • vyplněním registrace do zákaznického programu vysloví svůj souhlas s podmínkami zákaznického programu a se zpracováním osobních údajů,
 • splní pravidla zákaznického programu a zavazuje se dodržovat je

 

Pravidla zákaznického programu

 

 1. Zákaznický program („Program“) probíhá na území České republiky u oficiálních partnerů sítě First Stop (dále jen „Dealeři“ nebo „Dealer“). Seznam těchto oficiálních Dealerů naleznete na https://www.firststop.cz/najit-servis.html.
 2.  Do Programu se lze zapojit řádným vyplněním a odesláním registračního formuláře. Veškeré údaje vyplněné do formuláře musí odpovídat skutečnosti. Pokud Bridgestone nebo Dealer zjistí, že vyplněné údaje neodpovídají skutečnosti, může Bridgestone účastníka z Programu vyřadit a takový účastník nemá nárok na jakoukoliv náhradu a bonus z Programu.
 3. Do Programu může Účastník v době trvání Programu přihlásit fakturu nebo jiný daňový doklad o zakoupení pneumatik pouze jednou v případě fyzické osoby. V případě právnické osoby lze provést 5 registrací
 4. Bridgestone si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka Programu, který vykazuje známky nepoctivého, nekalého či podvodného jednání nebo jiného jednání, které je v rozporu s dobrými mravy. 
 5. Bridgestone je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla Programu i v průběhu jeho trvání, např. zkrátit jej, přerušit, zrušit, změnit předmět bonusu nebo jeho výši nebo okruh Dealerů, u kterých bude možné pneumatiky zakoupit a uplatnit bonus. V případě změny pravidel Programu, bude o změně Bridgestone informovat na svých webových stránkách a na sociálních sítích, na nichž byl tento Program oznámen. Aktuální znění pravidel bude dostupné u Dealerů i na webové stránce www.firststop.cz.

 

Bonus a jeho uplatnění:

 

1. Bonusem, který za splnění všech podmínek dle těchto pravidel může účastník získat, je: oprava defektu pneumatiky nebo výměna pneumatiky zdarma, pokud:

 

a) pneumatika byla zakoupena prostřednictvím Dealera v době trvání Programu;

 

b) koupi účastník prokázal fakturou nebo jiným daňovým dokladem a vyplnil řádně registrační formulář Programu během 14 dní od data nákupu;

 

c) uplatnil bonus do 1 roku od koupě pneumatik u Dealera;

 

d) jedná se o defekt, který je dále vymezen v těchto pravidlech. 

 

2. Defektem se podle těchto pravidel myslí poškození pneumatiky, které nebylo způsobené konstrukční vadou nebo špatným výrobním postupem, např. píchnutí pneumatiky. 

 

3. Tento bonus se poskytuje nad rámec standardní záruky dle smlouvy o koupi a v souladu s právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).

 

4. Účastník bere na vědomí, že oprava defektu nebo výměna pneumatiky bude provedena dle časových možností a aktuálních skladových zásob Dealera, které mu Dealer sdělí při uplatnění bonusu. Účastník bere též na vědomí, že pro uplatnění bonusu je nezbytná jeho součinnost. 

 

5. Účastník dále bere na vědomí, že každou zakoupenou pneumatiku dle podmínek tohoto Programu lze vyměnit či opravit jen jednou, a tedy že na pneumatiku, která byla opravena nebo vyměněna dle těchto pravidel, se již tento Program nevztahuje. V případě, že se na takto opravené nebo vyměněné pneumatice objeví defekt, postupuje Dealer stejně jako u opravy nebo výměny pneumatik mimo tento Program. 

 

Zpracování osobních údajů:

 

1. Zapojením do Programu účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů, tj. jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, číslo faktury či jiného dokladu a registrační značka vozidla, společností Bridgestone, jakožto správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem účasti v Programu po dobu průběhu Programu a dále po dobu 1 roku od ukončení Programu. 

 

2. Toto zpracování je odůvodněno souhlasem účastníka, tedy článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Účastník může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel kdykoliv zpět. V případě jeho zpětvzetí však nebude moci společnost Bridgestone vyhodnotit jeho účast v Programu a poskytnout mu bonus. 

 

3. Účastník dále souhlasí, aby společnost Bridgestone zpracovávala jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail pro účely zasílání newsletterů, zajímavých novinek ze světa společnosti Bridgestone a dalších obchodních sdělení, a 3 to po dobu 3 let od ukončení bonusového programu. Ve stejném rozsahu může zpracovávat osobní údaje a zasílat novinky a obchodní sdělení i Dealer, u něhož účastník pneumatiky koupil. Tento postup mu umožňuje ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o službách informační společnosti a jeho oprávněný zájem dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. 

 

4. Se zpracováním osobních údajů mohou společnosti Bridgestone pomáhat také tito zpracovatelé:

 

 • příslušný Dealer společnosti Bridgestone, u kterého účastník zakoupil pneumatiky a uplatnil bonus; 
 • společnost zajišťující rozesílání newsletterů a marketingové služby,
 • společnost poskytující webhostingové služby. 

 

Účastník má v souladu s Nařízením tato práva:

 

 • požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje Bridgestone zpracovává,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. 

 

Účastí v Programu souhlasí účastník s pravidly Programu, zavazuje se je dodržovat, a souhlasí i se zpracováním osobních údajů. 

 

V případě jakýchkoliv nejasností nebo sporech týkajících se této soutěže, jejích pravidel či dotazů s ní souvisejících, se mohou soutěžící obrátit na Bridgestone na e-mailovou adresu: contact.cz@firststop.eu

 

 

V Praze dne 2.3.2023