PRAVIDLA FIRST STOP ONLINE

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Pravidla

Tato Pravidla First Stop Online definují podmínky používání webových stránek First Stop Online dostupných na adrese firststop.cz, jak rovněž práva a povinnosti Uživatelů. Používání First Stop Online Uživateli vyžaduje předchozí přečtení těchto Pravidel.

2. Definice

2.1. „First Stop“ - Bridgestone Europe NV se sídlem v Belgii na adrese: Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem (Belgie), registrační číslo 0441.192.820, působící v České republice prostřednictvím pobočky zahraničního subjektu: Bridgestone Europe NV/SA, odštěpný závod CR

se sídlem
Bucharova 1281/2, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsaného do rejstříku podnikatelů vedeného u Městského soudu v Praze
pod číslem spisove značky A 78516, IČO 06673511,

2.2. „First Stop Online“ - internetová stránka spravovaná společností First Stop za podmínek stanovených v tomto dokumentu, která je rovněž platformou sloužící k online rezervaci termínů pro poskytování služeb v servisech sdružených v síti First Stop, dostupná na adrese firststop.cz.

2.3. „Pravidla“ - tento dokument, specifikuje podmínky používání platformy First Stop Online dostupné na adrese firststop.cz, jak rovněž práva a povinnosti Uživatelů.

2.4. „Registrace“ - proces vytvoření Účtu Uživatelem na First Stop Online.

2.5. „Účet“ - služba poskytovaná společností First Stop prostřednictvím First Stop Online pro Zaregistrované Uživatele, spočívající v poskytování zaregistrovaným uživatelům rozšířených funkcí First Stop Online, zejména možnosti prohlížení historie návštěv rezervovaných online, vozidel přiřazených k Účtu a údajů uživatele na něhož je Účet registrován,

2.6. „Uživatel“ - osoba, která využívá First Stop Online,

2.7. „Partner FST“ - nezávislý hospodářský subjekt specializující se na maloobchodní prodej pneumatik a automobilových produktů, jakož i souvisejících služeb, svázaný s First Stop smlouvou o členství v síti First Stop, nabízející Služby prostřednictvím First Stop Online.

2.8. „Služba“ - služba, kterou mohou nabízet Partneři FST na First Stop Online, zejména služba montáže pneumatik.

2.9. „Online služba“ - služba poskytovaná společností First Stop Uživatelům elektronickými prostředky, tj. pomocí First Stop Online, v rozsahu a za podmínek stanovených v Pravidlech.

2.10. Online Rezervace Návštěvy - registrace termínu realizace Služby nebo Služeb u vybraného Partnera First Stop (nebo v Servisu) Uživatelem, prostřednictvím First Stop Online.

3. Odpovědnost First Stop a Partnerů FST

3.1. First Stop, jako subjekt zpřístupňující First Stop Online jako platformu sloužící k online rezervaci návštěv, nenese odpovědnost za neplnění nebo nesprávné plnění smluv pro Uživatele ze strany Partnerů FST nebo jiných třetích stran, jakož i za škody způsobené Uživateli Partnery FST nebo třetími stranami. Vyloučení odpovědnosti First Stop se nevztahuje na právní odpovědnost, kterou nelze vyloučit

3.2. First Stop nese odpovědnost za online Služby poskytované Uživatelům.

3.3. First Stop nenese odpovědnost za:

3.3.1. přerušení fungování First Stop Online vyplývající z důvodů mimo jeho kontrolu, zejména způsobených vyšší mocí (tj. náhlé a vnější okolnosti, které First Stop nemohl předvídat nebo jim ani při zachování náležité péče předejít), jakož i v důsledku přerušení dodávky elektrické energie, přerušení provozu počítačových sítí, serverů, internetových sítí, a to jak ze strany First Stop, tak i poskytovatelů služeb poskytovaných First Stop, Partnerům FST a Uživatelům.

3.3.2. pravdivost, úplnost a zákonnost údajů, informací a obsahu zveřejněného na First Stop Online Uživateli a poskytovaných prostřednictvím First Stop Online Partnerům FST.

3.4. First Stop si vyhrazuje právo dočasně vypnout provoz First Stop Online za účelem provádění oprav nebo modernizace služby, o čemž First Stop nemusí Uživatele předem informovat.

3.5. Aby se předešlo pochybnostem, Online Rezervace Návštěvy nepředstavuje uzavření kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo jiné smlouvy s Partnerem FST týkající se zboží nebo Služeb. Takové smlouvy jsou uzavírány offline mimo First Stop Online, mezi Uživatelem a Partnerem FST. First Stop Online nepůsobí jako zprostředkovatel při uzavírání takových smluv ani při realizaci plateb.

3.6. Vzhledem k tomu, že First Stop není Partnerem FST a stranou smluv o prodeji zboží nebo poskytování Služeb s Uživatelem, veškeré reklamace týkající se tohoto zboží nebo Služeb, zejména pokud jde o fyzické nebo právní vady nebo jiné nesrovnalosti související s uzavřenou smlouvou je nutné předkládat Partnerovi FST, který byl smluvní stranou smlouvy o prodeji zboží nebo poskytování Služeb, kterých se reklamace týká.

3.7. V případě zasílání Uživateli prostřednictvím First Stop Online obsahu, který je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy (tj. porušujícího osobní práva, s podtextem rasistickým, xenofobním nebo diskriminujícím, vůči jakékoli skupině nebo osobě) First Stop si vyhrazuje právo ukončit s tímto Uživatelem smlouvu o poskytování elektronických služeb s okamžitou platností, zejména právo na likvidaci takového Uživatelského účtu.

II. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ FIRST STOP ONLINE

4. Podmínky pro uzavírání a vypovídání smluv o poskytování elektronických služeb, druhy a rozsah Online Služeb

4.1. Smlouva o poskytování elektronických služeb (tj. Online Služeb) se uzavírá mezi Uživatelem a First Stop za podmínek stanovených v Pravidlech. Aby mohl Uživatel využívat některé Online Služby, bude požádán o přijetí Pravidel, zaškrtnutím příslušného políčka na First Stop Online.

4.2. First Stop poskytuje Uživatelům mimo jiné následující Online Služby:

4.2.1. Zpřístupnění obsahu First Stop Online a možnost jeho prohlížení na internetu - smlouva o poskytování elektronických služeb je uzavřena v okamžiku zobrazení First Stop Online Uživatelem na jakémkoli zařízení, je zdarma a její plnění je ukončeno, v okamžiku opuštění First Stop Online v prohlížeči Uživatelem,

4.2.2. Registrace Účtu - smlouva o poskytování elektronických služeb je uzavírána v okamžiku dokončení Registrace, uzavírá se na dobu neurčitou, je bezplatná a je ukončena zrušením Účtu Uživatelem nebo odstraněním Účtu společností First Stop (za podmínek stanovených v Pravidlech),

4.2.3. Zpřístupnění vyhledávače Partnerů FST - smlouva o poskytování elektronických služeb je uzavírána v okamžiku zahájení používání vyhledávače Partnerů FST, uzavírá se na dobu používání této funkce, je bezplatná a její plnění je ukončeno vypnutím vyhledávač Partnerů FST na portálu First Stop Online v prohlížeči Uživatelem,

4.2.4. Technické zprostředkování Online Rezervace Návštěvy mezi Uživatelem a Partnerem First Stop - smlouva o poskytování elektronických služeb je uzavírána v okamžiku, kdy Uživatel zahájí proces rezervace termínu realizace vybrané Služby u daného Partnera First Stop, je bezplatná a je realizována v okamžiku ukončení procesu rezervace a může být rovněž ukončena v okamžiku, kdy Uživatel v jakékoli fázi rezignuje z dokončení procesu Online Rezervace Návštěvy.

5. Podmínky poskytování elektronických služeb

5.1. First Stop definuje následující technické požadavky, které by měl Uživatel splnit, aby mohl správným způsobem využívat First Stop Online:

- mít zařízení s přístupem k internetu,

- mít nainstalovaný webový prohlížeč, který umožňuje zobrazení a prohlížení hypertextových souborů (HTML),

- mít e-mailovou adresu - za účelem provedení Online Rezervace Návštěvy,

- mít telefonní číslo - za účelem provedení Online Rezervace Návštěvy.

5.2. Uživatelům je zakázáno poskytovat prostřednictvím služby First Stop Online jakýkoli obsah, který porušuje zákon, práva třetích stran (zejména autorská práva, práva průmyslového vlastnictví a osobní práva), jakož i dobré mravy, neoprávněně zasahovat do obsahu nebo fungování First Stop Online nebo používat First Stop Online jinými uživateli, pokoušet se prolomit technické zabezpečení First Stop Online. Taková jednání uživatelů představují hrubé porušení Pravidel a představují pro First Stop důvod k ukončení smluv o poskytování elektronických služeb s Uživatelem a k likvidaci Účtu Uživatele.

 

III. PODMÍNKY ONLINE REZERVACE NÁVŠTĚVY

6. Zásady Online Rezervace Návštěvy

6.1 Za účelem Online Rezervace Návštěvy přejde Uživatel po vstupu na stranu First Stop Online na kartu „Zarezervovat návštěvu“, kde si může vybrat servis patřící do sítě First Stop, ve kterém si chce rezervovat návštěvu u daného Partnera FST, za účelem vykonání vybraných Služeb tímto Partnerem FST.

6.2 V procesu Online Rezervace Návštěvy Uživatel:

6.2.1 vybere ze seznamu dostupných Servisů First Stop ten, ve kterém si chce Online Rezervovat Návštěvu. Uživatel může kdykoli, před dokončením procesu Online Rezervace Návštěvy změnit Servis kliknutím na tlačítko „Změnit servis“.

6.2.2 vybírá Službu/ Služby, pro jejichž výkon si rezervujete návštěvu, kliknutím na tlačítko „Zarezervovat návštěvu“ vedle popisu Služby. Pokud cena nebo rozsah služby závisí na parametrech vozidla, pneumatiky nebo jiných vlastnostech, před objednáním návštěvy je nutné vyplnit formulář. Ceny služeb Partnera FST uvedené na First Stop Online jsou pouze orientační a mohou se během návštěvy Uživatele v servisu Partnera FST změnit, pokud:

·         během návštěvy servisu Partnera FST se ukáže, že rozsah služeb Partnera FST, který by měl vykonat, se liší od rozsahu uvedeného Uživatelem v procesu Online Rezervace Návštěvy, což může vyplynout například z nesprávného určení Služby Uživatelem ve vztahu ke skutečné technické nezbytnosti nebo Uživatel neposkytl Údaje o vozidle, které mají vliv na cenu Služby;

·         Uživatel si v servisu Partnera FST objednal doplňkové Služby, ve srovnání se službami uvedenými v procesu Online Rezervace Návštěvy.

Subjektem výlučně odpovědným za stanovení orientační a konečné ceny Služby je v každém případě Partner FST.

6.2.3 kliknutím na tlačítko „Přejít k rezervaci“ přejde do kroku „Termín“, kde si může z termínů vyznačených jako dostupné vybrat datum a čas zahájení návštěvy v Servisu.

6.2.4 přejde do kroku „Údaje“, kde ve speciálním formuláři vyplní Zákaznické údaje, tj. Jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a Údaje o vozidle, tj. značka, model, rok výroby, SPZ. Uživatel může také vyplnit pole Komentář, což však není povinné.

6.2.5 přejde do kroku „Souhrn“, ve kterém se mu zobrazí souhrn vybraných Služeb spolu s jejich odhadovanou dobou trvání a cenou, jakož i jím zadané Zákaznické údaje a údaje o vozidle.

6.2.6 kliknutím na tlačítko „Rezervovat“ provede Online Rezervaci Návštěvy a bude přenesen na stránku s potvrzením registrace. Uživatel obdrží potvrzení Online Rezervace Návštěvy rovněž na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři, což je okamžik provedení Online Rezervace Návštěvy.

 

7. Místo poskytování Služeb

7.1. Služby budou poskytovány v servisu Partnera FST vybraného Zákazníkem v rámci Online Registrace Návštěvy, v den a čas vybraný Uživatelem.

7.2. Pokud se zákazník nedostaví v termínu a času uvedeném v Online Rezervaci Návštěvy do servisu Partnera FST za účelem poskytnutí mu Služby, měl by kontaktovat Partnera FST a domluvit si jiný termín poskytnutí služby. V takovém případě představí Partner FST Zákazníkovi jiné dostupné termíny pro poskytnutí Služby a Zákazník si může z těchto termínů vybrat jemu odpovídající termín.

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8. Reklamace Online Služeb

8.1. Uživatel může podávat reklamace týkající se Online Služeb, které by měly být adresovány společnosti Bridgestone Europe NV/SA akciová společnost, pobočka v Polsku. Reklamace Online Služeb lze podávat například e-mailem na následující e-mailovou adresu: firststop.reklamace@bridgestone.eu nebo písemně na adresu Bridgestone Europe NV/SA, odštěpný závod CR, Bucharova 1281/2, Stodůlky, 158 00 Praha 58.2. Za účelem usnadnění Uživateli vyřizování jeho reklamací a usnadnění a urychlení procesu vyřizování reklamace doporučujeme, aby reklamace obsahovala alespoň minimální údaje umožňující vyřízení reklamace (např. e-mailová adresa Uživatele uvedená během Registrace nebo jméno a příjmení Uživatele), popis výhrad Uživatele a uvedení Uživatelem očekávaného způsobu vyřízení reklamace. Neuvedení v reklamaci výše uvedených prvků neznamená, že bude reklamace předem odmítnuta, jelikož každá reklamace bude společností First Stop prošetřena.

8.3. Společnost First Stop posoudí reklamace Online Služeb do 14 dnů ode dne jejich přijetí. V případě, že se First Stop nevyjádří k reklamaci ve výše uvedené lhůtě, má se za to, že First Stop reklamaci uznal.

8.4. Odpověď na reklamace Online Služeb bude uživateli poskytnuta ve formě, v níž reklamaci podal, tj. na e-mailovou adresu Uživatele, ze které zaslal reklamaci, nebo písemně na korespondenční adresu uvedenou Uživatelem, který podal reklamaci písemně. Uživatel však může požádat, aby mu byla odpověď na reklamaci zaslána e-mailem nebo písemně, a to i v případě, že reklamaci  podal jiným způsobem.

9. Informace o mimosoudních způsobech řešení reklamací a vzniklých nároků

9.1. Uživatel má právo využít mimosoudní způsoby řešení reklamací a vzniklých nároků. Informace o této možnosti jsou mimo jiné k dispozici v kancelářích Krajských inspektorátů obchodní inspekce, okresních (obecních) spotřebitelských ombudsmanů a na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: https://www.uohs.cz/cs/kontakty.html

9.2. Uživatel, který je Spotřebitelem, může mimo jiné využít následující metody mimosoudního řešení reklamací a vzniklých nároků:

9.3. předložení sporu stálému smírnému spotřebitelskému soudu uvedenému v čl. 37 zákona ze dne 15. prosince 2000 o Obchodní inspekci (Sb. zák. č. z roku 2014 položka 148 ve znění pozdějších předpisů),

9.4. možnost obrátit se na krajského inspektora obchodní inspekce s žádostí o zahájení mediačního řízení týkajícího se smírného urovnání sporu mezi Spotřebitelem a Partnerem FST podle čl. 36 zákona ze dne 15. prosince 2000 o Obchodní inspekci (Sb. zák. č. z roku 2014 položka 148 ve znění pozdějších předpisů).

9.5. internetovou platformu EU pro online řešení sporů na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.6. Bezplatné informace o právech spotřebitelů poskytují rovněž okresní (obecní) ombudsmani spotřebitelů a sociální organizace, jejichž statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitele (mj. Federace Spotřebitelů, Sdružení polských spotřebitelů).

10. Odstoupení od smlouvy Uživatelem, který je Spotřebitelem

10.1. Uživatel, který je spotřebitelem a který uzavřel smlouvu na dálku, má právo odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů bez udání důvodu.

10.2. Ke splnění termínu pro podání prohlášení o odstoupení od smlouvy stačí, aby Spotřebitel v této lhůtě zaslal prohlášení o odstoupení od smlouvy.

10.3. Spotřebitel může například zaslat prohlášení o odstoupení od Smlouvy:

10.4. Pokud se odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku týká smlouvy na Online služby uzavřené mezi Uživatelem a First Stop, může Spotřebitel zaslat prohlášení o odstoupení, například:

10.4.1. písemně na adresu First Stop: Bridgestone Europe NV/SA odštěpný závod CR, Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 5 - Stodůlky

10.4.2. prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu Contact.CZ@FirstStop.eu.

10.5. Příklad vzoru formuláře pro odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku je uveden v příloze 1 těchto Předpisů, v příloze 2 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele.

10.6. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet u Smluv týkajících se Online Služeb - ode dne uzavření smlouvy.

11. Ochrana osobních údajů a zásady ochrany soukromí

Zásady ochrany osobních údajů Uživatele a zásady ochrany soukromí First Stop Online jsou k dispozici pod tímto odkazem na adrese https://www.firststop.cz/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju

12. Změny Pravidel a změny v rozsahu služby First Stop Online

12.1. First Stop má právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit obsah těchto Pravidel. O změně těchto Pravidel bude First Stop informovat Uživatele, kteří mají zaregistrovaný účet na First Stop Online, 14 dní před vstupem v platnost pozměněných Pravidel zasláním na e-mailové adresy poskytnuté Uživateli během registrace, informace o změně obsahu Pravidel spolu s novým obsahem Pravidel a oznámením nového obsahu Pravidel na stránkách First Stop Online.

12.2. Uživatel má právo vypovědět smlouvu týkající se Online Služeb do 14 dnů ode dne oznámení změny Pravidel. V případě, že ve výše uvedeném období nedojde k vypovězení, je pro Uživatele závazná nová verze Pravidel First Stop Online.

12.3. Ceny a dostupnost Služeb na First Stop Online se mohou kdykoli a z jakéhokoli důvodu změnit.