PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK FIRST STOP

JE DŮLEŽITÉ, ABYSTE SI PŘEČETLI A POROZUMĚLI TĚMTO PODMÍNKÁM UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. VSTUPEM NA STRÁNKY NEBO JEJICH UŽÍVÁNÍM PROJEVUJETE S DÁLE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI UŽÍVÁNÍ SVŮJ SOUHLAS. POKUD NESOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÁZÁNI TĚMITO PODMÍNKAMI PRO POUŽÍVÁNÍ, NEMÁTE PRÁVO VSTUPOVAT NA TYTO STRÁNKY A SPOLEČNOST FIRST STOP BELGIUM MÁ PRÁVO OMEZIT NEBO ZABRÁNIT VÁM V PŘÍSTUPU NA TYTO WEBOVÉ STRÁNKY. EXISTUJE-LI NĚCO, ČEMU NEROZUMÍTE, NEVÁHEJTE A ZAŠLETE NÁM EMAIL ČI DOTAZ NA ADRESU SPOLEČNOSTI FIRST STOP EUROPE FIRST STOP BELGIUM firststop.online@firststop.eu

1. Definice

"FIRST STOP” označuje společnost First Stop Europe NV, zapsanou v Belgii se sídlem v Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgie, zapsanou v rejstříku právnických osob pod č. 0420.639.510 v Bruselu;

"My"/"Nás"/"Náš / Naše" se vztahuje k FIRST STOP;

"Uživatelem (uživateli)" se rozumí uživatel(é) webových stránek ať už skupinově nebo individuálně, jak to vyžaduje kontext;

Termín "Website" označuje webové stránky na adrese www.firststop.cz nebo jakékoli jiné URL adrese, která ji nahradí; a

"Vy / Váš / Vaše" označuje Vás jako uživatele webové stránky.

 

2. Přístup na webové stránky

Tato webová stránka je majetkem společnosti FIRST STOP. FIRST STOP si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně zamítnout přístup na tyto webové stránky nebo jejich části. FIRST STOP si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit přístup na stránky s okamžitou účinností pokud bezpečnost nebo správu portálu internetových stránek ohrožuje nepovolený zásah člověka, viry, chyby nebo z důvodů jiných příčin.

 

3. Obsah

Informace uvedené na těchto webových stránkách slouží pouze k informativním účelům a nejsou závazné. Společnost FIRST STOP nezaručuje, že informace uvedené na těchto webových stránkách jsou správné nebo úplné. Kromě plnění objednávek zadaných přes webové stránky nebo není-li výslovně stanoveno, nemohou být z těchto webových stránek odvozena žádná další práva. FIRST STOP si vyhrazuje právo jednostranně změnit obsah a vzhled webových stránek kdykoli a to bez předchozího upozornění. FIRST STOP nenese žádnou odpovědnost za technické, hardwarové nebo softwarové poruchy, za ztrátu připojení k síti nebo za vadné počítačové přenosy.

 

4. Povinnosti  Uživatele

Uživatel nebude webové stránky používat žádným způsobem, který narušuje nebo porušuje práva jakékoli osoby, firmy nebo společnosti (mimo jiné, práva duševního vlastnictví, práva na utajení a práva na soukromí a ochranu osobních údajů); Uživatel má přísně zakázáno posílat nebo podporovat zasílání nevyžádaných hromadných nebo jednotlivých emailů nebo spamů z webových stránek.

 

Uživatel souhlasí s tím, že nebude nahrávat nebo přenášet prostřednictvím webových stránek počítačové viry, makroviry, trojské koně, červy nebo cokoliv jiného co bylo navrženo tak, aby zasáhlo, přerušilo nebo narušilo normální provozní činnost počítače.

 

Uživatel souhlasí s tím, že nebude nahrávat nebo přenášet prostřednictvím webových stránek jakýkoliv hanlivý, urážlivý nebo obscénní nebo má výhružný charakter, nebo který může způsobit nepříjemnosti, obtíže nebo zbytečné obavy, nebo který je v rozporu s platnými zákony nebo nebo předpisy porušujícími práva další osoby (mimo jiné, autorská práva, práva na užívání databáze a práva na utajení).

 

Uživatel nesmí vytvářet odkazy na webové stránky bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti FIRST STOP. Uživatel se nesmí pokoušet zasahovat do správného fungování webových stránek a zejména, nesmí se pokoušet manipulovat s, nebo proniknout do nebo jinak narušovat veškerý počítačový systém, server, router, nebo jiné zařízení připojené k internetu ve spojení s těmito webovými stránkami.

 

Uživatel nesmí webové stránky používat způsobem, který může způsobit, že fungování webových stránek by mohlo být přerušeno, poškozeno, nebo by mohla být snížena jejich efektivita, nebo tak, že by jejich účinnost a funkčnost mohla být nějakým způsobem narušena. Uživatel nesmí vytvářet a zveřejňovat hypertextový odkaz na jakoukoli část webových stránek nebo se pokoušet o neoprávněný přístup k jakékoliv části či součásti webových stránek;

 

Uživatel souhlasí s tím, že v případě, že bude mít jakýkoli nárok, stížnost nebo žalobu proti uživatelům vyplývající z užívání webových stránek takovými uživateli, pak budete takový nárok vymáhat, stížnost či žalobu uplatňovat nezávisle a bez toho, aniž by se obracel na nás.

 

5. Odškodnění

Uživatel souhlasí s tím, že je plně zodpovědný za (a plně nás odškodní za) všechny pohledávky, závazky, škody, ztráty, náklady a výdaje, včetně soudních poplatků, které nám vzniknou a které vyplývají z porušení Podmínek uživatelem nebo jiných závazků vyplývajících z užívání webových stránek uživatelem, nebo na základě použití jiné osoby, která navštíví webovou stránku na počítači uživatele nebo využije jeho/její přístup k online účtu.

 

6. Odkazy

na jiné webové stránky Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích stran ve snaze poskytnout našim uživatelům vyšší hodnotu. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost FIRST STOP není odpovědná a neručí za dostupnost takových externích stránek nebo zdrojů a nepodporuje a nezodpovídá ani neručí, přímo nebo nepřímo, za ochranu údajů nebo za obsah (včetně zkreslujícího a hanlivého obsahu) těchto webových stránek, včetně (bez omezení) jakékoliv reklamy, produktů nebo jiných materiálů nebo služeb, které jsou dostupné na těchto webových stránkách nebo zdrojů, ani za jakoukoli škodu, ztrátu nebo urážku způsobenou nebo údajně způsobenou, nebo vzniklou v souvislosti s použitím nebo spoléháním se na takový obsah, zboží nebo služeb dostupných na těchto externích stránkách nebo zdrojích.

 

7. Monitoring

Společnost FIRST STOP má právo, nikoli však povinnost, monitorovat jakékoliv činnosti a obsah související s webovými stránkami. Společnost FIRST STOP má právo vyšetřovat libovolné porušení těchto Podmínek nebo libovolnou stížnost a přijmout veškerá opatření, která FIRST STOP považuje za vhodná (což může zahrnovat, mimo jiné, vydávání výstrah, pozastavení, ukončení nebo podmiňování přístupu uživatele a/anebo odstranění jakýchkoli materiálů z webových stránek).

 

8. Práva duševního vlastnictví

Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že všechna autorská práva, práva na užití databáze, ochranné známky a ostatní práva duševního vlastnictví nebo jiná vlastnická práva k webovým stránkám, včetně, ale bez omezení pouze na obsah - v jakékoliv formě - a vzhledu, musí zůstat po celou dobu na naší straně nebo na straně našich poskytovatelů dat a dalších licencí.

 

Je přísně zakázáno používat jakékoliv části webových stránek, včetně, ale bez omezení pouze na obsah - v jakékoliv formě - a vzhledu, bez předchozího písemného souhlasu společnosti FIRST STOP. Použití bez předchozího písemného souhlasu společnosti FIRST STOP, může být shledáno jako porušení práv duševního vlastnictví, pokud zákon výslovně nestanoví jinak.

 

Každá kopie těchto Podmínek nebo její část musí uvádět toto prohlášení o právech duševního vlastnictví a uvádět veškerá další oznámení o duševním vlastnictví, pokud je kopie přípustná dle výše uvedených ustanovení.

 

9. Omezení odpovědnosti

Materiál zpřístupněný na těchto webových stránkách má uživatelům umožnit získat snadný přístup k informacím a zprávám o činnosti společnosti FIRST STOP. Snahou společnosti FIRST STOP je zajistit, aby materiál byl aktuální a přesný. I když vynakládáme přiměřené úsilí k ověření přesnosti všech informací, které umisťujeme na webových stránkách, neposkytujeme žádné záruky, ať výslovně uvedené nebo předpokládané v souvislosti s takovou přesností.

 

TYTO WEBOVÉ STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY "TAK JAK JSOU K DISPOZICI" A SPOLEČNOST BRIDGESTONE ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ MIMO JINÉ UVÁDĚNÍ JAKO PŘÍKLAD, VZHLEDEM K VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A TO V PLNÉM ROZSAHU TAK JAK TO ZÁKON POVOLUJE.

 

Uživatel bere na vědomí, že nemůžeme zaručit a proto nejsme v žádném případě zodpovědní za bezpečnost webových stránek a jakékoli informace poskytnuté nebo převzaté z webových stránek ze strany uživatele.

 

V PLNÉM ROZSAHU STANOVENÉM ZÁKONEM SPOLEČNOST BRIDGESTONE NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA UŽIVATELE NEBO JAKOUKOLIV TŘETÍ STRANU ZA JAKÉKOLIV ODŠKODNĚNÍ, VČETNĚ MIMO JINÉ, NEPŘÍMÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD NEBO ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKU, A TO V RÁMCI SMLUVNÍHO VZTAHU NEBO V RÁMCI OBČANSKÉHO PRÁVA, VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO V SOUVISLOSTI S PROHLÍŽENÍM, POUŽÍVÁNÍM, SPOLEHNUTÍM SE NA NEBO V SOUVISLOSTI S VÝKONEM WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JEJICH OBSAHEM, AŤ UŽ V DŮSLEDKU NEPŘESNOSTI, CHYBY, OPOMENUTÍ NEBO JAKÉKOLI JINÉ PŘÍČINY AŤ UŽ NA STRANĚ SPOLEČNOSTI BRIDGESTONE, ZÁSTUPCŮ SPOLEČNOSTI, ZPROSTŘEDKOVATELŮ, NEBO JINÉ OSOBY.

 

Společnost FIRST STOP neponese odpovědnost za smlouvy, přečiny nebo jiné, pokud Vám vzniknou ztráty nebo škody v souvislosti s připojením se k webovým stránkám prostřednictvím hypertextového odkazu třetí strany. Společnost FIRST STOP neponese odpovědnost v rámci smluv, přestupků (včetně, mimo jiné, zanedbání), předsmluvních dohod (s výjimkou podvodných zkreslení údajů) nebo jiných činů na základě nebo v souvislosti s webovými stránkami, produkty nebo službami nabízenými na webových stránkách, ať už námi nebo naším jménem za:

• jakékoli finanční ztráty (včetně mimo jiné ztráty zisku, smlouvy, obchodních nebo předpokládaných úspor); nebo

• ztrátu dobrého jména nebo dobré pověsti; nebo

• jakékoliv zvláštní nebo nepřímé nebo následné ztráty;

• v každém případě, ať už takové ztráty byly uvažovány kteroukoliv ze stran v den, kdy nastala příčina v jejímž důsledku ke ztrátě došlo.

 

ŽÁDNÉ USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK O UŽÍVÁNÍ NEOMEZUJE NEBO NEVYLUČUJE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI BRIDGESTONE ZA PODVODNÉ ZKRESLOVÁNÍ ÚDAJŮ, NEBO ZA SMRT NEBO ZRANĚNÍ OSOBY ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ SPOLEČNOSTI FIRST STOP.

 

10. Práva společnosti FIRST STOP

10.1. Společnost FIRST STOP si vyhrazuje právo:

10.1.1. změnit nebo zrušit, dočasně nebo trvale, webové stránky (nebo jejich části) s tím, že uživatel může ale nemusí být předem na tuto skutečnost upozorněn a uživatel potvrzuje, že společnosti FIRST STOP není uživateli ani žádné třetí straně odpovědná za jakékoli změny nebo zrušení webových stránek;

10.1.2. měnit čas od času stávající Podmínky a Vaše další používání webových stránek (nebo jejich části) po takové změně se považuje za odsouhlasení této změny. Je na Vaší odpovědnosti pravidelně kontrolovat, zda současné Podmínky byly změněny. Aktuální platná verze bude vždy k dispozici na internetových stránkách. Pokud nesouhlasíte s jakoukoliv změnou současných Podmínek pak musíte okamžitě přestat webové stránky používat.

 

10.2. Společnost FIRST STOP vyvine veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby webové stránky byly udržovány. Webové stránky se mohou čas od času měnit. V případě, že nebylo možné použít jakoukoliv část webových stránek z důvodu selhání, pozastavení nebo zrušení všech nebo části webových stránek na základě okolností, které jsou mimo naši kontrolu uživatelům nevzniká nárok na žádnou náhradu.

 

11. Platné právní předpisy a jurisdikce

Tyto Všeobecné podmínky se výhradně řídí a vykládají v souladu s belgickými zákony Případné spory vyplývající z těchto Podmínek musí být podrobeny výhradně pravomoci soudů v Bruselu. Používáním těchto webových stránek vyslovujete svůj souhlas s osobní jurisdikcí a umístěním těchto soudů.

 

12. Oddělitelnost

Pokud bude jakákoli část těchto Podmínek shledána nezákonnou, neplatnou nebo z jakéhokoliv důvodu nevykonatelnou, nebude tato skutečnost mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto Podmínek.

 

13. Oznámení

13.1. Můžete nám zasílat oznámení na základě nebo v souvislosti s těmito Podmínkami:

13.1.1. poštou na adresu Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgie; nebo

13.1.2. emailem na contact.cz@firststop.eu

 

13.2. Doklad o odeslání negarantuje naše přijetí Vašeho oznámení, musíte se ujistit, že jste obdrželi potvrzení od nás, které bude zasláno do 3 pracovních dnů po obdržení Vašeho emailu a toto potvrzení by si uživatel měl uchovat.

First Stop Česká Republika

First Stop, Bridgestone CR .s.r.o. Klimentská 46, PRAHA 1, 110 02

zákaznický servis