Poslední aktualizace zásad: 16. dubna 2018

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 


„My“, společnost Bridgestone Europe NV/SA, odštěpný závod CR se sídlem v Bucharova 1281/2, Stodůlky, 158 00 Praha 13, zpracováváme osobní údaje, které shromažďujeme od „vás“ nebo o „vás“, když navštívíte naše webové stránky nebo když jsme ve vzájemném kontaktu pomocí jiných prostředků. Vzhledem k tomu, že máme sídlo v Evropské unii, zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s evropskými zákony o ochraně osobních údajů a podle dalších zákonných ustanovení.
Tyto zásady ochrany osobních údajů („zásady“) vás informují o způsobech, jakým vaše osobní údaje získáváme a používáme, jak můžete jejich používání kontrolovat, a popisují naše postupy v případě údajů, které získáváme z našich webových stránek, které odkazují na tyto zásady (například webové stránky, počítačové nebo mobilní softwarové aplikace, sociální sítě a e-mailové zprávy s HTML formátováním), a skrze naše offline prodejní a marketingové činnosti (souhrnně jen „služby“).

1. Co se považuje za osobní údaje?


Osobními údaji jsou informace, které vás přímo nebo nepřímo identifikují jako osobu (uživatele služeb). Nepřímo znamená v kombinaci s dalšími informacemi, například vaše jméno, uživatelské jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo jedinečný identifikátor zařízení (IMEI, MAC adresa nebo IP adresa).

2. Jakým způsobem a proč osobní údaje získáváme?


a)  Informace, které nám poskytujete

Když používáte naše služby, můžeme získávat vaše osobní údaje. V každém případě budete buď výslovně požádáni o souhlas se shromažďováním a dalším zpracováním osobních údajů, nebo budete alespoň informováni, že takové zpracování je založeno na jiném zákonném předpokladu. Vaše osobní údaje budeme používat k účelům popsaným níže nebo když budete žádat o váš souhlas. Nesbíráme a nezpracováváme více osobních osobních údajů nebo jiné druhy osobních údajů než takové, které jsou nezbytné k naplnění daného účelu. Osobní údaje použijeme pouze způsobem uvedeným v těchto zásadách s výjimkou případu, kdy nám dáte souhlas pro jiné použití osobních údajů. Máme v úmyslu používat vaše osobní údaje k účelům, pro které jsme je původně získali. O použití osobních údajů k jiným účelům vás budeme informovat předem a v případě, kdy je k jejich zpracování potřeba váš souhlas, vás o něj požádáme.

V případě kdy ke zpracování vašich osobních údajů potřebujeme váš souhlas máte právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování na základě souhlasu uděleného před jeho odvoláním.

Každý registrační formulář uvádí, jaký druh osobních údajů shromažďujeme – různé účely mohou vyžadovat různé osobní údaje, například:
pokud chcete dostávat propagační informace, bude potřeba zadat vaše celé jméno, domovskou adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo,
pokud se chcete zaregistrovat do jedné z našich soutěží nebo jiných propagačních akcí, bude potřeba zadat vaše celé jméno, domovskou adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo,
pokud nás chcete kontaktovat prostřednictvím formuláře, bude potřeba zadat vaše celé jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo,
pokud chcete vytvořit uživatelský účet, abyste mohli využívat naše online komerční nástroje nebo aplikace, například online obchody, online kalendáře, aplikace pro správu vozového parku, žádosti o cenové nabídky atd., budete požádáni o zadání vašeho celého jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy, finančních údajů, uživatelského jména a hesla a podrobností o vozidle, včetně registrační značky, značky a modelu vozidla a data imatrikulace,
pokud chcete vytvořit uživatelský účet v nástrojích sociálních sítí, například blogy, fóra, diskuzní stránky, bude potřeba zadat jméno uživatele, e-mailovou adresu, uživatelské jméno a heslo,
pokud chcete dále využívat výše uvedené nástroje k jejich účelu (např. k odeslání objednávky), je nutné, abyste jako uživatel zadali další informace, například domovskou adresu a objednací informace.
Abychom vám mohli poskytovat služby pro správu pneumatik a vozidel, které jste si u nás předplatili, budeme požadovat údaje podmíněné souhlasem ke shromažďování informací o chování řidiče a údajů o poloze řidiče, které jsou součástí funkčnosti služeb.

b) Informace, které získáváme, když používáte naše služby

Neustále usilujeme o zlepšování uživatelského prostředí na našich webových stránkách a o lepší spolupráci s vámi prostřednictvím dalších prostředků.
Při vzájemném kontaktu s vámi a při používání našich služeb, můžeme získávat vaše osobní údaje. Shromažďované osobní údaje mohou mimo jiné zahrnovat následující:
informace o zařízení (např. model hardwaru, verze operačního systému, identifikátory zařízení nebo telefonní číslo),
informace z protokolu (např. IP adresy, aktivita systému, hardwarová nastavení, typ a jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku),
soubory cookie (jedná se o malé textové soubory, které prohlížeče instalují na váš počítač nebo jiné zařízení prostřednictvím našich webových stránek),
webové signály (jedná se drobné obrázky nebo objekty vložené do webové stránky nebo e-mailu, které jsou obvykle neviditelné, ale které společnosti BSEU umožňují ověřit, zda jste dotyčnou stránku nebo e-mail zobrazili. Webové signály obecně fungují ve spolupráci se soubory cookie a my obojí používáme stejným způsobem),
chování zákazníka na webových stránkách, například kliknutí, posunování stránky, pohyby myši, sledování relace,
abychom vám mohli poskytovat služby, které jste si předplatili, můžeme shromažďovat informace o vašem zařízení, například údaje obsažené v hlavičkách HTTP (definováno níže) nebo v signálech protokolů pro internetové přenosy, typ a verzi prohlížeče nebo zařízení, operační systém, identifikační řetězce prohlížeče a informace o přítomnosti nebo používání „aplikací“ na vašich mobilních zařízeních, rozlišení obrazovky a upřednostňovaný jazyk. Dále můžeme získávat odvozenou zeměpisnou polohu a behaviorální data, která souvisejí s používáním vašich zařízení.

Veškeré podrobnosti o souborech cookie a webových signálech používaných na našich webových stránkách, včetně jejich správy, konkrétních účelů, kategorií dat, která pomáhají ukládat, a období, kdy jsou aktivní, naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

3. Co s vašimi osobními údaji děláme?


Veškeré osobní údaje, které od vás získáme, ukládáme do zabezpečené infrastruktury pod naší správou a s podporou externích dodavatelů, jak je popsáno v části 5 těchto zásad.
V závislosti na způsobu použití našich služeb můžeme vaše osobní údaje získávat a používat k následujícím účelům („účely“):
když se registrujete jako uživatel služeb a my vám nasmlouvané služby poskytujeme,
když zajišťujeme, aby vám a vašemu zařízení byl obsah služeb poskytován nejefektivnějším způsobem,
•  zpracování online objednávek,
•  zpracování a řešení reklamací nebo požadavků,
průzkum a analýza trhu a způsobů, jakými zákazníci využívají naše výrobky a služby (např. analýza pneumatik a dat vozidel pomocí snímačů, získávání vašich názorů na naše výrobky a služby nebo žádost o vyplnění průzkumu či dotazníku),
•  aby nám pomohly při hodnocení, opravě a zlepšení našich výrobků a služeb,
•  interní evidence,
marketing, včetně toho, že vám poskytneme informace, o které jste nás požádali (viz níže v části o přímém marketingu),
•  organizace soutěží a dalších propagačních aktivit,
•  nábor (pokud jste nám v tomto ohledu informace poskytli),
•  abychom vás mohli upozornit na určité změny našich služeb.
Nebudeme shromažďovat osobní údaje, které nemají souvislost s výše uvedenými účely nebo účely, které vám nejsou oznámeny, když usilujeme o váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytně nutné k těmto účelům, popřípadě po dobu stanovenou ve smlouvě nebo podle zákona.

To znamená, že osobní údaje uchováváme:

dokud vy, jako subjekt údajů, nevznesete námitku proti zpracovávání údajů. Možnost vznést námitku bude k dispozici v každém sdělení – v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu v případech, kdy je námitka oprávněná (např. v případě přímého marketingu),
dokud nevyprší náš oprávněný zájem – v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zabezpečení našich oprávněných zájmů v případech, kdy námitka není oprávněná, např. zajištění splnění povinností a zabránění podvodu,
dokud trvá právní povinnost – v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě právní povinnosti,
dokud není splněna vámi vyžádaná služba nebo úkon nebo dokud od služby či úkonu neodstoupíte – v případě, že údaje zpracováváme ve spojení se službami, které vám poskytujeme, a žádný další důvod pro uchovávání údajů neexistuje,
dokud není odvolán souhlas se zpracováním – v případě, kdy při zpracování osobních údajů uživatele spoléháme pouze na váš souhlas a neexistuje žádný právní zájem na uchovávání osobních údajů (možnost odvolání souhlasu bude poskytnuta v každém sdělení).

V každém případě vás budeme informovat, že vaše osobní údaje budou uloženy pro daný účel, i v případě, kdy souhlas není podle platných právních předpisů nezbytný. Budeme vás informovat také o zpracování osobních údajů na základě zákonných či smluvních požadavků nebo požadavků nezbytných k uzavření smlouvy a také o povinnosti poskytnout osobní údaje a případných důsledcích neposkytnutí těchto údajů.

Obecně platí, že odstraníme osobní údaje, které jsem od vás získali, pokud již nejsou nadále potřeba k naplnění účelu, pro který byly původně shromážděny. Může se však stát, že ze zákonných důvodů budeme nuceni vaše osobní údaje uchovávat po delší dobu.


4. Důvěrnost a zabezpečení vašich osobních údajů


Zabezpečení dat bereme velmi vážně. Používáme vhodnou úroveň zabezpečení a zavedli jsem pro tyto účely přiměřené fyzické, elektronické a administrativní postupy na ochranu shromážděných informací před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, pozměněním, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem k osobním údajům, které přenášíme, uchováváme nebo jiným způsobem zpracováváme. Naše zásady a postupy zabezpečení informací se důsledně řídí široce uznávanými mezinárodními normami. Pravidelně a podle potřeby je kontrolujeme, aby vyhovovaly našim obchodním potřebám, změnám v technologiích a zákonným požadavkům. Přístup k vašim osobním údajům je umožněn pouze těm zaměstnancům, poskytovatelům služeb nebo našim přidruženým společnostem, kteří je potřebují znát z obchodních důvodů nebo je vyžadují k plnění svých povinností.

Kromě jiných postupů optimalizujeme zabezpečení vašich osobních údajů takto:

vhodné použití šifrování,
používání ochrany heslem.
vyžadování smluvních záruk od třetích stran,
omezení přístupu k vašim osobním údajům podle zásady „potřeba vědět“ (např. oprávnění k přístupu získají pouze zaměstnanci, kteří vaše osobní údaje potřebují k výše popsaným účelům),
přijetím všech přiměřených bezpečnostních opatření k zajištění, že naši zaměstnanci a partneři s přístupem k vašim osobním údajům budou proškoleni na téma požadavků ochrany dat a budou vaše osobní údaje zpracovávat výhradně v souladu s tímto prohlášením a našimi závazky podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

V případě narušení bezpečnosti dat obsahujících osobní údaje budeme postupovat podle všech platných právních předpisů pro oznamování úniku dat.

5. Komu umožňujeme přístup k vašim osobním údajům?


Vaše osobní údaje zpřístupníme pouze k těm účelům a těm třetím stranám, které jsou uvedeny níže. Podnikneme příslušné kroky, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou zpracovány, zabezpečeny a přenášeny v souladu s platnými právními předpisy.

a) V rámci skupiny Bridgestone v Evropě

Jsme součástí celosvětové organizace („skupina Bridgestone“), která se skládá z několika společností v Evropě a v zahraničí. Vaše osobní údaje mohou být přenášeny do jedné nebo několika přidružených společností skupiny Bridgestone v Evropě i mimo ni, jak to bude potřeba pro zpracování a uchovávání dat, poskytování přístupu k našim službám, poskytování zákaznické podpory, rozhodování o zlepšení služeb, vývoj obsahu a pro další účely popsané v těchto zásadách.
Výše uvedené bude těsně spojeno s následujícím:
jakýkoli druh služby, která je poskytována jednou společností skupiny Bridgestone pro druhou (podle příslušné smlouvy o zpracování),
skutečnost, že více než jeden subjekt skupiny Bridgestone rozhoduje o použití vašich osobních údajů (podle příslušné dohody o společné správě),
skutečnost, že se další subjekt skupiny Bridgestone stane samostatným správcem vašich osobních údajů pro daný účel (např. na základě vašeho konkrétního souhlasu).

b) Externí poskytovatelé služeb

V případě potřeby pověříme další společnosti a osoby prováděním určitých úkolů, které v našem zájmu přispívají k našim službám, a to v rámci smluv o zpracování dat. Osobní údaje můžeme poskytnout například zprostředkovatelům, dodavatelům nebo partnerům, kteří zajišťují služby zpracování dat, nebo vám můžeme poslat informace, o které jste požádali. Tyto informace zpřístupníme externím poskytovatelům služeb pouze v rozsahu potřebném ke zpracování vašeho požadavku. Tyto informace však nesmějí použít k jakýmkoli jiným účelům, zejména ne pro své vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí strany. Naši externí poskytovatelé služeb jsou smluvně vázáni chránit důvěrnost vašich osobních údajů.

c) Převody firem

Ve spojení s libovolnou reorganizací, restrukturalizací, sloučením, prodejem nebo jiným druhem převodu majetku (souhrnně „převody firem“) budeme přenášet informace, včetně osobních údajů, v přiměřeném měřítku a podle potřeby spojené s převodem firmy a za předpokladu, že přijímající strana bude souhlasit s ochranou vašich osobních údajů způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu osobních údajů. I nadále budeme zajišťovat důvěrnost jakýchkoli osobních údajů a budeme dotčené uživatele informovat předtím, než jejich osobní údaje začnou podléhat jinému prohlášení o ochraně osobních údajů.

d) Orgány veřejné správy

Vaše osobní údaje zpřístupníme orgánům veřejné správy tam, kde to vyžaduje zákon. Budeme například reagovat na požadavky soudů, policejních orgánů, regulačních orgánů a dalších veřejných a státních úřadů, mezi které mohou patřit i orgány mimo zemi vašeho pobytu.

e) Z jiných právních důvodů

Dále můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit s cílem chránit naše oprávněné zájmy nebo v případě, kdy je vyžadováno či povoleno zákonem nebo když získáme váš výslovný souhlas s takovým převodem vašich osobních údajů.

f) Mezinárodní přenosy osobních údajů

Ve zvláštních případech může být také nutné, abychom vaše osobní údaje přenesly do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor (EHP) („třetí země“). Přenosy do třetích zemí mohou podléhat všem zpracovatelským postupům popsaným v těchto zásadách. Tyto zásady platí i v případě přenosu osobních údajů do třetích zemí, ve kterých platí jiná úroveň ochrany dat než v zemi, ve které žijete.
K jakýmkoli přenosům osobních dat do jiných zemí, u kterých Evropská komise rozhodla o přiměřenosti ochrany dat (seznam je uveden na adrese http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html), dochází na základě smluvních dohod, které využívají standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí, nebo jiných přiměřených ochranných opatření podle platných právních předpisů.


6. Přímý marketing

Při používání našich služeb můžete být požádáni, abyste uvedli, zda si přejete dostávat určité marketingové informace po telefonu, v textové zprávě, e-mailem nebo poštou. Pokud tak učiníte, souhlasíte tím, že můžeme vaše osobní údaje použít k poskytování informací o našich výrobcích, propagačních činnostech a speciálních nabídkách spolu s libovolnými informacemi o našich výrobcích a službách.
Své rozhodnutí týkající se přímého marketingu můžete kdykoli změnit. Stačí použít možnost odhlášení, která je součástí každého sdělení přímého marketingu, můžete se na nás obrátit v souladu s níže uvedenou částí 12 nebo v případě potřeby můžete upravit informace na svém účtu.

7. Práva uživatelů ve vztahu k osobním údajům

Jako subjekt údajů máte určitá zákonná práva vztahující se k osobním údajům, které od vás získáváme. Platí pro všechny zpracovatelské činnosti stanovené v těchto zásadách. Budeme respektovat vaše osobní práva a k vašim zájmům budeme přistupovat přiměřeným způsobem.
Následující seznam obsahuje informace o vašich zákonných právech, vyplývající ze zákonů o ochraně osobních údajů:
Právo na opravu: můžeme opravit osobní údaje, které se týkají vaší osoby. Vynakládáme přiměřené úsilí, abychom osobní údaje v našem držení, které průběžně používáme, udržovali v přesném, úplném, aktuálním a náležitém stavu, a to na základě informací, které od vás máme k dispozici. Ve vhodných případech poskytujeme samoobslužné internetové portály, kde mají uživatelé možnost kontrolovat a opravovat své osobní údaje.
Právo na omezení zpracování: můžete omezit zpracování osobních údajů na naší straně, když
o zpochybníte přesnost vašich osobních údajů v období, ve kterém potřebujeme přesnost ověřit,
o zpracování je nezákonné a vy požádáte o omezení zpracování spíše než o vymazání vašich osobních údajů,
o vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo ochranu právních nároků,
o se ohradíte proti zpracování v okamžiku, kdy ověřujeme, zda naše oprávněné důvody mají přednost vašimi.
Právo na přístup: podle potřeby si od nás můžete vyžádat informace týkající se vašich osobních údajů, které uchováváme, včetně informací, jaké kategorie osobních údajů máme, k čemu údaje používáme, kde je získáváme (pokud ne přímo od vás) a komu je zpřístupňujeme. Můžete od nás získat jednu bezplatnou kopii vašich osobních údajů, které uchováváme. Vyhrazujeme si právo účtovat přiměřený poplatek za každou další kopii, o kterou byste požádali.
Právo na přenositelnost: Na vaši žádost a pokud je to technicky možné, přeneseme vaše osobní údaje k jinému správci – za předpokladu, že zpracování je založeno na vašem souhlasu nebo je nezbytné k plnění smlouvy. Můžete požádat, abychom vám nedávali kopii vašich osobních údajů, ale přenesli tyto údaje k jinému správci přímo.
Právo na výmaz: můžete nás požádat o vymazání vašich osobních údajů, když
o osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
o máte právo ohradit se proti dalšímu zpracovávání vašich osobních údajů (viz níže) a využít toto právo před zpracováním,
o vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonně, pokud zpracování není nezbytné
o ke splnění právních povinností, které od nás zpracování vyžadují,
o zejména v případě zákonných požadavků na uchování dat,
o k určení, výkon nebo ochranu právních nároků.
Právo vznést námitku: vzhledem ke své konkrétní situaci můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za předpokladu, že zpracování není založeno na vašem souhlasu, ale na našem oprávněném zájmu nebo oprávněném zájmu třetí strany. V tomto případě vaše osobní údaje již zpracovávat nebudeme, pokud nebudeme moci prokázat vážné oprávněné důvody a převažující zájem na zpracování nebo na určení, výkon nebo ochranu právních nároků. Pokud vůči zpracování vznesete námitku, uveďte, zda si přejete vymazání svých osobních údajů nebo jen omezení zpracování z naší strany.
Právo podat stížnost: V případě domnělého porušení zákonů o ochraně osobních údajů můžete podat stížnost dozorujícího úřadu pro ochranu osobních údajů v zemi, ve které žijete nebo kde k údajnému protiprávnímu jednání došlo.
Váš požadavek se budeme snažit splnit do 30 dnů. Tato lhůta se však může prodloužit kvůli specifickým důvodům, které se týkají konkrétních zákonných práv nebo složitosti vašeho požadavku.
V určitých situacích se může stát, že vám v důsledku zákonných opatření nebudeme schopni poskytnout přístup ke všem nebo některým z vašich osobních údajů. Pokud odmítneme váš požadavek na přístup, sdělíme vám i důvod tohoto odmítnutí.
V některých případech se může stát, že vás nebudeme moci jasně identifikovat na základě vašich osobních údajů s ohledem na identifikátory uvedené ve vaší žádosti. V případech, kdy vás nemůžeme identifikovat jako subjekt údajů, nebudeme schopni splnit váš požadavek na výkon vašeho zákonného práva, jak je popsáno v tomto oddíle, pokud neposkytnete další informace, které vaši identifikaci umožní.

Pokud chcete uplatnit svá zákonná práva, zadejte svůj požadavek na adrese

https://privacy.firststop.eu/index.php?tmpl=dsr/tmpl_dsr_contact_form&language=CZ

Nebo se můžete obrátit na naši kontaktní osobu, pokud jde o ochranu údajů:

https://privacy.firststop.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=CZ

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje vaše zákonná práva, máte právo podat stížnost u dozorujícího úřadu pro ochranu osobních údajů, zejména v členském státě, ve kterém máte své obvyklé bydliště, kde pracujete nebo k údajnému protiprávnímu jednání došlo.

8. Odkazy

Naše služby mohou průběžně obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky, které nejsou pod naší kontrolou. I když uděláme maximum, abychom se ujistil, že hypertextové odkazy na webových stránkách vedou výhradně na webové stránky, které sdílejí naše standardy bezpečnosti a důvěrnosti, neneseme odpovědnost za ochranu nebo důvěrnost jakýchkoli údajů, které odešlete na jiné webové stránky. Před odesláním údajů na takových webových stránkách doporučujeme, abyste si přečetli jejich prohlášení o ochraně osobních údajů a další prohlášení, která se tohoto tématu týkají.

9. Nezletilé osoby

Osoby mladší 16 let nám nesmějí poskytovat své osobní údaje bez souhlasu a dohledu jejich rodiče nebo opatrovníka. Bez takovéhoto povolení si nepřejeme ukládat osobní údaje od těchto osob, ani je zpracovávat nebo předávat třetím stranám. Pokud zjistíme, že došlo k neúmyslnému získání osobních údajů nezletilých osob, pak tyto údaje bez zbytečného odkladu odstraníme.

10. Citlivé údaje

Nebudeme zpracovávat zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé údaje“). Citlivé údaje se týkají osobních údajů, které odhalují rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje pro účely jednoznačné identifikace fyzické osoby, zdravotní stav, sexuální život nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

11. Změny těchto zásad

Vyhrazujeme si právo změnit postupy ochrany osobních údajů a podle našeho uvážení kdykoli aktualizovat a měnit tyto zásady. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste tyto zásady průběžně kontrolovali. Zásady jsou aktuální k datu poslední aktualizace, které je uvedeno na začátku stránky. S vašimi osobními údaji budeme zacházet způsobem, který odpovídá těmto zásadám, podle kterých byly shromážděny, pokud nezískáme váš souhlas zacházet s nimi jinak.
Starší verze těchto zásad budeme archivovat, abyste do nich mohli kdykoli nahlédnout.

First Stop Česká Republika

First Stop, Bridgestone CR .s.r.o. Klimentská 46, PRAHA 1, 110 02

zákaznický servis